Често задавани въпроси


Kакво е това “термопомпа”?
Това е високотемпературен клас хладилна машина, чиито приоритет е повишаване на температурното ниво на топлоносител ( 50 - 55°С), за сметка на охлаждащата й способност. Двустъпално достига +80° Цел - получаване на полезна за човека топлина чрез извлечена безплатна енергия от околната среда. (Виж ПРИНЦИП на работа.)

 Какво означава “коефициент на трансформация”?
Това е основна характеристика за всяка термопомпа машина. Може да се определи по два начина:
  • за получаване на средна стойност (например в рамките на един отоплителен сезон) се изчислява отношението на получената топлина, (kWh измерена с топломер) към изразходваната ел.енергия, (kWh измерена с електромер) за определен период от време. (месец или сезон).

    ПРИМЕР: При изразходвани 250 kWh ел.енергия и получени 1000 kWh топлина то коефициента на трансформация е = 4.0, тоест цената на отоплението е 4 пъти по-ниска в сравнение с отоплението с ел.енергия.

  • за получаване на моментна стойност се изчислява отношението на мощността на топлинния поток получен в разглеждания момент (или при точно определени температурни параметри), към вложената моментна електрическа мощност за работа на компресора, циркулационните помпи и всички електрически захранвани елементи, които имат пряка връзка с работата на цялата термопомпена инсталация.

Теоретично коефициентът на трансформация може да достигне стойност над 8,0. На практика стойността на този коефициент за най-широко разпространените и използвани в бита термопомпени инсталации се движи в границите между 1:2,5 до 1:4,5.
Коефициентът на трансформация ЗАВИСИ от температурата на природния топлоносител (земния слой) или температурата на външния въздух. Температурата на външния въздух варира, докато температурата на земния слой и целогодишно постоянна.

  От къде се “получава” топлина?
Природните ресурси - въздух, вода и почва могат да се използват като най-големите неизчерпаеми, нискотемпературни енергоизточници на топлина. Тяхната температура е променлива през различните сезони или през времето, когато се налага получаване на топлина за отоплителни нужди. За това се използва термопомпеният агрегат, който повишава температурното ниво, така че да има възможност за практическо оползотворяване и използване на получената топлина.

 Как се отнема топлината на земята или въздуха ?
Отнемането на топлинната енергия е в зависимост от вида на термопомпения агрегат, вида на източника на топлина и начина на пренасянето на енергията. Съществуват два основни начина на: директен и индиректен топлообмен между термопомпата и околната среда или почвата. Разликата между двата се състои в това, дали съществува междинен работен флуид, който да пренася топлината между източника на топлина и термопомпения агрегат. При директният начин топлообменника на термопомпата е в пряк контакт с околния въздух (при въздушните термопомпи) или с почвата (при земнозвързаните термопомпи). При индиректния начин, енергията на околната среда или почвата се отнема чрез междинен работен флуид (антифриз), които я отдава на термопомпата. Изборът на на начина се определя от техническа надежност и икономически предпоставки.

 Как се осъществява повишаването на температурата на едно тяло за сметка на друго?
Процесът се осъществява по известеният в термодинамиката “Обратен цикъл на Карно”. За разлика от двигателите с вътрешно горене, парните турбини и др., които превръщат енергията на горивата в механична работа (движение), при него механичната работа пренася топлина, като едновременно с това повишава температурното й ниво. Получената по-висока температура е следствие на сгъстяване на работно вещество (газове или пара). Най-често сгъстяването се осъществява с помощта на компресор.

 Колко висока температура може да се получи?
При входна температура в "студения кръг" на термопомпата от +10º може на изхода на "топлия кръг" да получим максимум + 63º. Препоръчва се получената температура да не превишава 55° С. Това ограничение се получава в следствие на много фактори – ограничение за работата на компресорите и елементите на цялата инсталация, ефективност на целия термопомпен агрегат и други технически параметри и ограничения. В действителност, съвременните отоплителни инсталации позволяват ефективно използване на температура (55°С) със стандартни отоплителни тела и инсталации. Този факт позволява и масовото използване на термопомпите.

  Колко ефективна може да бъде една термопомпена инсталация?
Както е описано по-горе, ефективността на една термопомпена инсталация се определя от коефициента на трансформация на термопомпения агрегат. Решаващо значение за неговата стойност имат температурата на енергийния източник и желаната температура на полезния изход на термопомпата. Колкото е по-висока температурата на първоизточника и по-ниска вторичната температура към консуматора на топлина, толкова по висока е ефективността от използването на термопомпената инсталация. Пример: При температура на първоизточника (външен въздух или вода/земя) над +9 градуса и изходяща към потребителя топлина +40 градуса то ефективността е около 4-5 пъти по-голяма в сравнение с ел.нагревател.

 Инсталирането на термопомпа - подробности?
Като се вземат предвид всички дадености на една термопомпена инсталация – отопляване, подгряване на вода за битови нужди, използването на охлаждане в горещите летни месеци, възможността за пълно автоматизиране на процеса на работа – т.е. създаване на цялостен комфорт, спокойно може да се каже, че е “перфектно решение”. Цената за изграждане на термопомпена инсталация се различава, ако е от типа (вода/вода WW) по това че освен термопомпата допълнително се изгражда кладенец, земна серпентина или сондаж. пример.

 Какви ще са разходите ми за отопление и за топла вода?
Анализът, който направихме на работещи вече четири години над 300бр. наши термопомпени инсталации показа, че цената на 1,0 kWh топлина получена от термопомпен агрегат е 0,05 лева. Цената се формира като 25% от текущата (средно денонощна) цена за 1,0 kWh електроенергия. Конкретен анализ на цената на топлина получена от други топлоизточници е в зависимост от инвестицията, горивото и КПД на уреда. Виж ТУК

 За какъв срок се изплаща една термопомпена инсталация?
Общоприето е, че термопомпената инсталация се изплаща за срок под 2-3 години. Но на този въпрос не може да се отговори еднозначно, защото зависи от това как ще бъде направено сравнението, с какъв тип горива ще се сравнява, каква е степента на автоматизиране на процеса. Има много подходи за извършването на такъв анализ, а има и готови софтуерни продукти, които позволяват точно изчисляване на възвръщането на една такава инвестиция.


За допълнителни въпроси ни попитайте на посочените телефони и ще ви отговорим веднага!